Design Thinking – luova ja ratkaisulähtöinen ajattelutapa

Kevät on otollista aikaa tarkastella omaa liiketoimintaa muotoiluajattelun eli Design Thinkingin kautta. Luova prosessi liiketoiminnan sekä asiakaskokemuksen kehittämiseksi ei ole kertaluontoinen projekti, vaan pikemminkin jatkuvaa ideointia ja kehittämistä. Design Thinking on kokonaisvaltainen, jatkuvasti kehittävä ja luova ajattelutapa, johon pyrimme kannustamaan myös asiakkaitamme. Out of the box -ajattelumalli mahdollistaa uusien toimintamallien löytämisen sekä uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen.

Design Thinking – miten se toimii?

Design Thinking perustuu jatkuvaan havainnointiin ja ympäristön seuraamiseen. Kokonaisuuden kannalta pohditaan, mitkä ovat organisaation aidot tarpeet ja missä kohdataan haasteita. Keinoina havainnointiin ovat esimerkiksi eri tilanteiden tarkkailu ja käyttäytymisen kartoittaminen. Havaintoja pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti ja kehittämään niille organisaatiota ja toimintatapoja tukevat ratkaisut. Ratkaisua työstetään kerätyn aineiston pohjalta mm. prototyypein tai palvelumuotoilun keinoin.

Designkonseptoinnista tukea liiketoiminnan kehittämiseen

Designkonseptoinnissa kehitetään uusia ja luovia liiketoiminta-, palvelu- ja tuotekonsepteja. Muotoilu ei ole ainoastaan muotoja, tuotteita tai käytäntöjä vaan suunnittelun ja konseptoinnin lähtökohtina ovat käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen kautta syntyvien kokemuksien ja palveluiden kehittäminen. Konseptointiprosessin avulla etsitään uudenlaisia ratkaisuja laaja-alaisen yhteisön voimin sekä yli toimiala- ja organisaatiorajojen. Yhdessä pohtiminen ja tutkiminen mahdollistavat kattavan konseptin luomisen, jonka avulla pystytään tuottamaan toimivampia ja kestävämpiä ratkaisuja organisaation tarpeisiin.

Mitä hyötyä on Design Thinking -ajattelumallista?
  • Löydetään uusia, kestäviä ratkaisuja tukemaan organisaation liiketoimintaa
  • Kehitetään kokonaan uusia palveluita, tuotteita ja toimintamalleja
  • Ratkaistaan haasteita monialaisesti eri asiantuntijoiden voimin
  • Laajennetaan asiakasymmärrystä kokonaisvaltaisen ideoinnin avulla
  • Innovaatioiden avulla pystytään vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin

Kaipaatko uusia ajatuksia organisaatiosi palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen? Mitä kokonaisvaltainen muotoiluajattelu mahdollistaisi organisaatiossasi? Ota yhteyttä tästä, jutellaan lisää ideoiden.

Lue myös lisää yhteiskehittelystä eli innovatiivisesta tavasta ideoida uutta – klikkaa aiempaa blogiimme tästä.