fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kohina Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Kohina Oy käsittelee henkilötietoja Suomessa kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsääntelyn sekä EU-tietosuojasääntelyn mukaisesti. Laadittu 07.12.2018. Viimeisin muutos 25.06.2019.

Kohina ylläpitää verkkosivuja ja toimii verkkosivujen päivittäjänä. Kaikki verkkosivujamme koskevat huomautukset ja kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti tai sähköisesti alla mainittuihin osoitteisiin.

1. Rekisterinpitäjä

Kohina Oy
Y-tunnus 2087074-0
Pälkäneentie 19 B
00510 Helsinki
www.kohina.eu
maarit@kohina.eu

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Maarit Nurmi
maarit@kohina.eu
+358 40 124 5643

3. Rekisterin nimi

Oheinen seloste kattaa Kohinan markkinointirekisterin ja verkkopalvelun käyttäjärekisterin.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
henkilön suostumus (esimerkiksi liittyminen yrityksen uutiskirjetilaajaksi tai tietojen syöttäminen sivustolle) tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Käsittelemme henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Sivulla kävijöiden tietoa ei jaeta eteenpäin. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen, personointiin ja analysointiin liittyen sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Muita käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteen hoitaminen, laskutus, palveluistamme kertominen, rekrytointeihin liittyvä tiedottaminen, uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisen median palveluissa kuten Facebook, LinkedIn ja Instagram. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilötiedot (henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, asema) ja asiakastiedot (tiedot ostetuista palveluista, osallistumiset Kohinan tapahtumiin, uutiskirjetilaukset, markkinointikielto, laskutustiedot) sekä www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite ja profiilit sosiaalisen median palveluissa. Henkilötietoja säilytetään pääasiassa niin kauan kuin asiakkuussuhde on voimassa. Rekrytointien hakukohtaisia tietoja säilytetään puoli vuotta, mielenkiinnon ilmoittaneiden tietoja vuoden verran.

Analytiikka

Sivujen käyttäjätietoja seurataan kävijämäärätasolla, yksittäisiä käyttäjiä ei tunnisteta eikä yksittäisen käyttäjien käyttäytymistä analysoida.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta muun muassa chat-palvelusta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Suoramarkkinoinnin rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Kohina Oy:n ulkopuolelle pois lukien laskutuksen ja kirjanpidon kumppanit. Kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietomurron tullessa tietoon varoitamme mahdollisimman pian tietosuoja-asetuksen puitteissa henkilöitä, joiden tiedot ovat voineet joutua tietomurron kohteeksi.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai tiedon täydentämistä. Mikäli haluat omat tietosi, voi pyytää tätä koska tahansa rekisterinpitäjältä, Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tai vastustaminen tietyissä tilanteissa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.